לע"נ שלמה וישי קרויזר ז"ל
  www.coanim.022.co.il
המרכז ללימודי המקדש
יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  מבנה המקדש  |  כלי המקדש  |  כהנים ולויים  |  קורבנות  |  סדר היום  |  טהרה  |  הר הבית  |  פסקי ה"חפץ חיים"  |  שיעורי המקדש  |  שיעורים ברמב"ם  |  לוח המקדש  |  משחקי המקדש לילדים  |  כללי הקורבנות  |  פסקי הרמב"ם  

שמירת המקדש הפיס - ההגרלה בדיקת העזרה תרומת הדשן הורדת הדשן סידור המערכות הפיס השני סדר הקרבת קורבן התמיד דישון המזבח הפנימי הולכת וזריקת הדם דישון והטבת המנורה הפשטת הקורבן וניתוחו הולכת האיברים, הנסכים ומנחת חביתין תפילת הכוהנים הפיס השלישי הפיס הרביעי הכוהנים שלא זכו סדר הקטרת הקטורת הטבת שני הנרות השתחוויות הקטרת האיברים על המזבח הקטרת כוהן גדול ברכת כוהנים הקטרת מנחת נסכים הקטרת החביתין ניסוך היין שיר של ניסוך היין קורבן תמיד של בין הערביים הקרבה שלא לשמה הקרבה שלא לשמה בחטאת הקרבה שלא לשמה בקורבן פסח פסול בהולכת הדם סוגית הקרבה שלא לשמה איסור שינוי בשאר עבודות הקרבה בסתם כוהן אונן בגדי כהונה קידוש ידיים ורגליים פסולי עבודה עבודה על הריצפה עבודה בימין העובדים במקדש שעונשם מיתה בידי שמים עובדים במקדש שאינם חייבים מיתה בידי שמים ודינם באזהרה תספורת כוהנים קבלת הדם גיל הקורבן מקום השחיטה וקבלת הדם דם שניתן שלא במקומו פסול מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו פסולים בשחיטה בקבלת הדם וזריקת הדם קבלת הדם סמיכה טומאה מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו שאינה פוסלת דין פיגול מחשבת פסול בשחיטה מתנות הדם מתנות דם בקורבן חטאת מתנות המעכבות הזאת הדם פיגול המחשבה שבהקרבה מקום השחיטה קבלת הדם ונתינת הדם קורבן כבשי עצרת וקורבן אשם קורבן תודה איל נזיר שלמים מקום שחיטת ואכילת קודשים קלים ומקום אכילת קודשי קודשים זמן חלות דין פיגול בכור מעשר פסח המזבח העזרה חטאת העוף עולת העוף פסולי חטאת ועולת העוף פסולי תערובת בקורבנות קודשים על המזבח קידוש כלי שרת תיקון כלי קודש וכיבוס בגדיכהונה בשר קודשים קלים או אימוריהם שיצאו מחוץ לעזרה או חומת ירושלים קדימות בקודשים בהקרבה ובאכילה נדבת שמן ויין דם שמן ונסכים שנטמאו דין הכלים שהתבשלו בהם קורבנות נגיעה בבשר הקודש הראויים לקבל חלקי קורבן לאכילה אונן ומחוסר כיפורים עור הקורבן הקורבנות הנשרפים שחיטה והקרבה מחוץ לעזרה הקרבה מחוץ לעזרה דין הקרבת מנחה שלא לשמה ועל ידי פסולים קמיצה חביתי כוהן גדול מנחה חסרה שמן למנחה לבונה קמיצה לחם הפנים ולחמי תודה סדר הקרבת מנחה זר או פסולים שליקטו לבונה צרוף שיריים וקומץ במחשבת פיגול שיעור החיוב באכילת איסור מחשבת חוץ לזמנו במנחה טומאה בשתי הלחם, לחם הפנים, בזיכין פסול ביציקה מליחה בלילה תנופה הגשה פתיתי המנחה קמיצה בכלי מליחה דם קרוש תערובת במנחה עישרון שנחלק קומץ שנטמא דם שנטמא טומאת בשר ודברים הקרבים פסול בשיירי המנחה הקומץ - כלי שרת עבודות המנחה ביד ימין ובכלי שרת עבודה שאינה מעכבת כפרה שיעור הקומץ הקטרה אחרי השקיעה סידור הקומץ והאיברים על המזבח חסרון במנחה ובנסכים דברים המעכבים זה את זה הזאה שלא לשמה ושלא במקומה עונשו של הנכנס למקום האסור לו בכניסה